English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, atij i qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat, në jetë të jetëve. Efesianëve 3:19-20

Kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni që emri i tij është i lartësuar. Isaia 12:4

Lajme:
 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Sepse Perëndia e deshi aq botën

Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar

Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

Me objektiv për të lavdëruar Perëndinë kemi përgatitur për ju këngë videorecording e, kompozitor këngëtari dhe predikues - George Zmozek.
Ju mund të gjeni këtu këngë - vlerëson në shumë gjuhë me qëllim për lavdinë e emrit të Jezusit.
Menjëherë pas krijimit të një këngë të re videorecord dhe në bazë të mbështetjes nga bashkëpunëtorët tanë në lidhje me përkthimin në gjuhën tuaj dhe reagime nga ata, videorecordings e re do të jetë gati këtu për ju çdo ditë.
Ne do të jetë i gatshëm që të ju dërgojnë një informacion sa për këngët e reja-video - ju lutem vendosni e-mail adresën tuaj këtu:


With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:

E-mail:

Sepse Perëndia e deshi aq botënShare with friends on Facebook

Sepse Perëndia e deshi aq botën,
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin,
që, kushdo që beson në të, të mos humbasë,
por të ketë jetë të përjetshme.

Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar

Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar

Sepse Perëndia e deshi aq botën

Sepse Perëndia e deshi aq botën

I know who loves me

I know who loves me

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 
 

TOP 20


Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar


Sepse Perëndia e deshi aq botën


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD